Privatumo politika

Augustas Reikertas (toliau – „Veiklos vykdytojas“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Veiklos vykdytojo veikloje bei interneto svetainėje http://reikertas.com (toliau - “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Veiklos vykdytojo nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus vykdoma Augusto Reikerto inviduali veikla.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Veiklos vykdytojo interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Veiklos vykdytojui, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Veiklos vykdytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika yra sudėtinė mūsų Paslaugų teikimo sąlygų dalis, tačiau ji nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu augustas@reikertas.com. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

Veiklos vykdytojas renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

- Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas.

- Kontaktinius duomenis, El. paštas.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Veiklos vykdytojas gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasis teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Veiklos vykdytoju sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar kreipimatės į Veiklos vykdytoją atitinkamais klausimais bei apsilankote Veiklos vykdytojo Svetainėje. Veiklos vykdytojo teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Veiklos vykdytojas tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Veiklos vykdytojas gali tvarkyti asmens duomenis. Veiklos vykdytojas gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. VEIKLOS VYKDYTOJO SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Veiklos vykdytojas automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.

- Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri turi slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite [Google](https://policies.google.com/privacy).

- Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą bei palengvintume naudojimąsi.

Surinktus duomenis apie Veiklos vykdytojo Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Be to, Veiklos vykdytojo portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Veiklos vykdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

- susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;

- teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti klientų duomenų bazę;

- atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;

- teikti klientų aptarnavimo paslaugą;

Pateikdami Veiklos vykdytojui savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Veiklos vykdytojas valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

- Būtinieji slapukai - šie slapukai reikalingi normaliam mūsų Svetainės veikimui. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, kurie leidžia saugoti informaciją, kurią užpildėte per naršymo sesiją bei leidžia prisijungti prie saugių mūsų Svetainės sričių. Be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas arba dalis esančių funkcijų gali nebeveikti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

6. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Veiklos vykdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Veiklos vykdytojo informacinėse sistemose. Veiklos vykdytojas saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Veiklos vykdytojo teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Veiklos vykdytojas imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

10. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:

- kreiptis į Veiklos vykdytoją su prašymu suteikti informaciją apie Veiklos vykdytojo tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Veiklos vykdytojas juos tvarko. Kreiptis galite pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;

- kreiptis į Veiklos vykdytoją su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- kreiptis į Veiklos vykdytoją su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Veiklos vykdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

- reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

- atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Veiklos vykdytojo teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Veiklos vykdytojas turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į atsakingą asmenį, elektroniniu paštu augustas@reikertas.com.

Veiklos vykdytojas gavęs Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Veiklos vykdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastį.

11. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Veiklos vykdytojui atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje http://reikertas.com. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

12. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Veiklos vykdytoją bet kuriuo Jums patogiu būdu:

augustas@reikertas.com
+37065524447

© 2024 Augustas Reikertas. Visos teisės saugomos.